Print

ความภาคภูมิใจ

  ๑.ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เปิดโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

  ๒.ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เปิดการสอนหลักสูตรการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

  ๓.ไดัรับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนำร่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  

     รูปแบบโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัย)โดยหม่อมดุษฏี บริภพัตร ณ อยุธยา

  ๔.โครงการคนไทย"หัวใจอาสา" ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการนวัตกรรม ดีเด่นระดับประเทศ

     จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  ๕.ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครูได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล"หนึ่งครูแสนดี"จากสำนักงานคุรุสภากระทรวง

     ศึกษาธิการ จำนวน ๖ คน

  ๖.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนประเภทหนังสือเสริมการเรียน และ E-bookจากเครือข่าย

     โรงเรียน ที่ ๑๕ (ดินแดง-ห้วยขวาง) จำนวน ๑๗ รางวัล

  ๗.เด็กหญิงพิทยาภรณ์ อาจสายหยุด ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียน ความเนื่องในโอกาศ วันแม่แห่งชาติ

     ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จากสภาสังคมสงเคราะห์  แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  ๘.เด็กหญิงนรินทร์ กาบคำ เด็กหญิงสุทธิดา บุญส่งและเด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูบุญมีได้รับรางวัลชนะเลิศ

     อันดับที่ ๓ ในการประกวดจัดป้ายนิเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง

     กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ